วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย สิบเอกสุนทร ศรีสุนทร นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมืองครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติจากการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมธนารักษ์ สำรวจพื้นที่เช่าที่ดิน/อาคารของประชาชนบริเวณเมืองเก่า และนำข้อมูลมาหารือร่วมกัน เพื่อร่วมกันเสนอแนะหาทางออกร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และจัดทำข้อสรุปเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงแจ้งกรมธนารักษ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปข้อมูลกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในข้อเสนอของจังหวัดลพบุรี เพื่อเสนอต่อกรมธนารักษ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ใน 4 กรณี ได้แก่

1) อยู่อาศัย (ชำระค่าเช่ารายปี)

2) อยู่อาศัยและประกอบการค้า (ชำระค่าเช่ารายเดือน)

3) เพื่อประโยชน์อย่างอื่น (ชำระค่าเช่ารายปี)

4) เทศบาลเมืองลพบุรีเช่าตรงต่อกรมธนารักษ์ และเทศบาลฯ นำไปให้เช่าต่อ (ชำระค่าเช่ารายเดือน) โดยเสนอให้ลดค่าเช่า ในอัตรา 50% ไปจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องลิง เสร็จสิ้น

สำหรับกรณีการเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้การรถไฟแห่ง ประเทศไทย เร่งสำรวจข้อมูลการเช่าให้เป็นปัจจุบัน และให้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหารือร่วมกันในคราวต่อไป