วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือและติดตามสถานการณ์อ้อยถูกลักลอบเผา จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาลสระบุรี(สระโบสถ์) ณ ห้องประชุม บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (สระโบสถ์) ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายวิโรจน์ ฉันทตระกูลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายไร่อ้อย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (สระโบสถ์) กล่าวต้อนรับ, นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี โคกสำโรง สระโบสถ์, นางสาวรุ่งทิวา สมคิด หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวเกตแก้ว เถื่อนถ้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวเกวลี จำปา วิศวกรชำนาญการ และผู้แทนชาวไร่อ้อย เข้าร่วมการประชุม

โดยในที่ประชุมได้รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (สระโบสถ์) และปัญหาการลักลอบเผาอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 รวมถึงการรณรงค์ลดการเผาอ้อยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 และการตรวจกำกับดูแลโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535