วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 11.20 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ฉันทตระกูลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายไร่อ้อย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (สระโบสถ์), นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี โคกสำโรง สระโบสถ์, นางสาวรุ่งทิวา สมคิด หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จังหวัดสิงห์บุรี นางสาวเกตแก้ว เถื่อนถ้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นางสาวเกวลี จำปา วิศวกรชำนาญการ และผู้แทนชาวไร่อ้อยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงไร่อ้อยของชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดแทนการเผา ในพื้นที่ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ติดตามสถานการณ์ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 และรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

ในการนี้ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ได้ชมการสาธิตการตัดอ้อยสดด้วยรถตัดอ้อย ในพื้นที่แปลงอ้อย ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีอีกด้วย