วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวกฤษณา เพ็ชรเจริญ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมในพิธีลาสิกขาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยผู้เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบท จากทุกภาคส่วน ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 151 รูป และได้ศึกษาพระไตรปิฏก เพื่อการดำรงชีวิตพุทธประวัติ แนวทางปฏิบัติสมาธิ เจริญจิตตภาวนา และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2566 เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการถวาย พระพรชัยมงคล แด่แด่สมเด็จพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แล้ว ยังเป็นการทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการรักษาพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัยให้เจริญมั่นคง ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำไปใช้เพื่อฝึกในและพัฒนาตนเอง ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ให้มีความดีงาม